Image

De grousse Casting

Nom grousse Succès vun der zweeter Staffel „Eist Wëllt Lëtzebuerg“ op RTL KannaTivi, gëtt elo eng drëtt Staffel gedréint. Dat nees ënnert dem Motto „Junior“.

Op www.welltletzebuerg.lu fënns du all d’Episode vun der éischter an zweeter Staffel.

Image

Grousse Casting

Fir déi drëtt Staffel siche mir 5 Kanner, déi:

  • Am Alter tëscht 9 an 13 Joer (Meedercher a Jongen)
  • Gutt Lëtzebuergesch schwätzen
  • Un der Natur interesséiert sinn
  • Net schei sinn!

Fills du dech elo ugeschwat? Da bass du genee richteg fir déi drëtt Staffel vun „Eist Wëllt Lëtzebuerg“!

Fir matzemaache brauche mir:

  • Eng Foto vun dir,
  • E Presentatiounsvideo vu maximal 3 Minutten.  Erklär eis eppes iwwer d’Natur (z.B.: géi an de Bësch an erklär eis eppes iwwert eng Bamart, een Déier, …) - der Kreativitéit si keng Grenze gesat!

Schéck deng Kandidatur bis den 12 Mäerz 2023 u casting@welltletzebuerg.lu.

Falls d’Videodatei ze grouss ass, kanns du et och gären iwwer e WeTransfer-Link raschécken. Mir freeën eis op deng Bewerbung a vläicht bass du een(t) vun den neie Gesiichter vun „Eist Wëllt Lëtzebuerg.

Mir maachen eng Selektioun vun de Kandidaten an déi gi fir eng zweet Ronn an d'RTL City invitéiert. Informatioune fir deng Elteren: D’Datumer fir d’Tournagë ginn nach ausgemaach. Well d’Natur onberechenbar ass, ass Flexibilitéit gefrot.

Am Viraus ee grousse Merci u jiddereen deen hei matgemaach huet.

Eist wëllt Lëtzebuerg

Série de vidéos sur la faune et la flore sauvage au Luxembourg

Afin de présenter cette grande richesse en biodiversité, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a réalisé une série de documentaires en collaboration avec RTL Luxembourg.  Au fil de la série de cinq vidéos, petits et grands partent ensemble à la découverte de la faune et flore sauvage du Grand-Duché.

Les vidéos étaient diffusées sur «RTL KannaTivi», le programme hebdomadaire d’RTL dédié spécifiquement aux enfants en septembre et octobre 2022 et puis sur RTL Play et emwelt.lu.

Nouvelles cartes illustrées

En supplément des vidéos, le ministère propose de nouvelles cartes illustrées, présentant en un clin d’œil les plus beaux exemples de la faune et de la flore sauvage du Grand-Duché. Les cartes sont munies d’explications graphiques, ainsi que d’informations sommaires sur les différentes espèces à connaître de la faune et flore luxembourgeoise. Chaque école primaire au Luxembourg a reçu quelques exemplaires pour sensibiliser les élèves. Les cartes sont disponibles gratuitement  aux Centres nature et forêts, par simple téléchargement ou par commande directe sur emwelt.lu.

Serie von Videos über die Fauna und Flora Luxemburgs

Um diesen großen Reichtum an biologischer Vielfalt zu präsentieren, hat das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung in Zusammenarbeit mit RTL Luxemburg eine Reihe von Dokumentarfilmen produziert. Im Laufe der fünfteiligen Videoserie gehen Groß und Klein gemeinsam auf Entdeckungsreise durch die wilde Tier- und Pflanzenwelt des Großherzogtums.

Die Videos wurden im September und Oktober 2022 zunächst auf "RTL KannaTivi", dem wöchentlichen RTL-Programm speziell für Kinder, und anschließend auf RTL Play und emwelt.lu ausgestrahlt.

Neue illustrierte Karten

Zusätzlich zu den Videos bietet das Ministerium neue illustrierte Karten an, die auf einen Blick die schönsten Beispiele der wilden Flora und Fauna des Großherzogtums zeigen. Die Karten sind mit grafischen Erklärungen versehen und enthalten kurze Informationen über die verschiedenen Arten der luxemburgischen Fauna und Flora, die man kennen sollte. Jede Grundschule in Luxemburg erhält einige Exemplare, um die Schüler in den Schulen zu sensibilisieren. Die Karten sind ab sofort kostenlos in den Natur- und Waldzentren erhältlich, können einfach heruntergeladen oder direkt auf emwelt.lu bestellt werden.

Vidéos édition 2022


Episode 5/5 Mëllerdall


Episode 4/5 osten


Episode 3/5 norden


Episode 2/5 zentrum


Episode 1/5 süden


teaser


Image


Crédits photographiques:

RTL LUXEMBOURG